Vilkår og betingelser ved leieSTANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE Maskin Konsulenten AS (heretter kalt M.K) 


FORMÅL 
Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. gjennom M.K til bruk i Norge. Utstyr kan ikke føres ut av landet uten M.K utleies godkjenning. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse standard leievilkår skal vedlegges og utgjøre en del av leievilkårene. 


BEREGNING AV LEIEN 
Leietiden beregnes fra det tidspunkt utstyret er bestilt eller holdes tilgjengelig for leietager, eller fra den dagen utstyret sendes eller leveres ut fra M. K. Leietiden løper til og med den dag utstyret blir avmeldt. 


FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER 

Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til inngått avtaledokument. Dersom annet ikke er avtalt faktureres leie etterskuddsvis annenhver uke under leieforhold utover 14 dager, under dette faktureres avtalen ved avmelding. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Den daglige leie beregnes for hele leieperioden, uavhengig av om utleieobjektet er brukt eller ikke. Utleieobjekt tilbakelevert etter 09:00 vil bli belastet en ny dagleie. Leien er beregnet ut fra ett skifts bruk. Dvs. 7,5 time per døgn. Dersom utleieobjektet benyttes mer enn dette beregnes leien ved å multiplisere den daglige leien med 1,5 for to skift og med to for tre-skift. 


UTLEVERING OG TILBAKELEVERING 
Ved utlevering skal utstyret være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gjeldende. Dersom utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks varsle M.K, som på sin side kan foreta omlevering eller utbedre utstyr. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt M.K om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. 
Risiko og ansvar for utstyret, herunder i den perioden utstyret transporteres, beror hos leietakeren fra dette forlater M.K utleieavdeling til dette er returnert til samme sted dersom annet ikke avtales. M.K kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren økte omkostninger. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av M.K for leietakers regning. 


FREMLEIE 
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over utstyret om dette ikke blir avtalt med M.K skriftlig. 


TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET 
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse, herunder innehar nødvendige sertifikater og kompetansebevis, til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskride. 
Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. Leietakeren dekker utgifter til løpende driftsutgifter samt utgifter som er nødvendig til daglig vedlikehold og ettersyn, herunder renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold samt utbedring av skader og nødvendig forsikring, se pkt. 
For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. 
M.K skal straks varsles slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av M.K. 
M.K har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden. Unnlates oppfølging som beskrevet i dette punktet kan M.K kreve leietaker for de kostnader som påløper for å reparere utstyret samt erstatning. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG Leieobjekt må være forsikret under leieperioden, dette blir automatisk opprettet av M.K og vil bli fakturert under leieperioden. Denne dekker brann, tyveri, hærverk og andre skader som skyldes ytre faktorer på leid utstyr som benyttes i Norge. 
For lett hus, toaletter og containere, dekker forsikringen kun brann og tyveri. Forsikringen har en egenandel som angitt nedenfor og som ved skade alltid skal betales av leietaker. Leietaker skal også bære kostnadene ved eventuelle skader som ikke dekkes av forsikring. For at forsikringen skal være gyldig, må tyveri og skader meldes til politiet innen 48 timer. Leietaker må varsle M.K om saksnummer fra politirapporten innenfor ovennevnte periode. Premie for forsikring belastes leietaker med 6 % av til enhver tid gjeldende prisliste. Forsikringspremien fremkommer separat på faktura. Ikke dekket av forsikringen: - Skader forårsaket som følge av forsett eller uaktsomhet av leietaker og / eller leietakers ansatte og / eller av en uavhengig tredjepart engasjert av leietaker. Skade forårsaket av en tredje person engasjert av leietager. Skade forårsaket av forsømmelse, feilhåndtering etc. Skade forårsaket av flom. Skade i form av eller som følge av graffiti og innbrudd. 
Skade på letthus, toaletter moduler i form av eller som følge av hærverk eller sterk vind. Kostnader for berging avhending og eventuelle leveranser av nytt utstyr samt flytting av utstyr. Stillas netting og presenninger er ikke dekket av forsikringen. - Dersom transport av leid utstyr er foretatt av leietaker, leietakers ansatte, en uavhengig speditør eller noen annen part som leietaker er ansvarlig for eller som leietaker har inngått en kontrakt for transport og / eller lasting med. Dette omfatter også transport av tilhengerfestet utstyr. - Enhver skade når utstyret befinner seg på en lekter / flytende farkost e.l. utenfor et havneområde (utover de ytre brygger) .. - Utstyr som er skadet som følge av malearbeid, sandblåsing, betongsprøyting eller muring. - Skader forårsaket at utstyr et benyttet i nærheten av sjøvann. 
Egenandel Leietaker er ansvarlig for skader på utstyr innleid fra M.K basert på følgende beregninger per forsikringstilfelle: Bygg og anleggsmaskiner ny verdi fra kr. 0 – 100 000 egenandel kr. 7500,- Bygg og anleggsmaskiner ny verdi fra kr. 100 000 > egenandel kr. 15 000,- 


FORCE MAJEURE 
M.K plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet forhold som ligger utenfor M.Ks kontroll og som ikke kjente til på avtaleinngåelsestidspunktet (force majeure), herunder men ikke begrenset til naturfenomener, streik, lockout, krig. Leietakeren kan i slike tilfeller ikke kreve erstatning for eventuelt tap som oppstår. 


ANSVARSBEGRENSNING 
Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader som er påført M.K, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser). M.K kan ikke holdes ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre M.K personell har voldt skaden uaktsomt, eller selskapet som sådan har opptrådt uaktsomt. M.K er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. M.K innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov. Dersom Leietaker har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig kan M.K også kreve dekket følgeskader, indirekte tap m.m. M.K er fritatt ethvert godsansvar som måtte oppstå i leieperioden. 


OPPSIGELSE – HEVING - MISLIGHOLD 
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles forsvarlig av leietaker, kan M.K heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan M.K kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietaker kan heve avtalen dersom M.K vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, dog slik at M.K skal gis rimelig tid til utbedring før hevning kan finne sted. 


TVANGSFULLBYRDELSE 
Dersom leie og/eller tillegg ikke betales innen forfall, vedtar leietaker at utlevering av leieobjekt(er) kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 13-2 2. ledd a). Av varsel etter tvangsl. § 4-18 skal det fremgå at utlevering kan unngås dersom leie og/eller tillegg med renter og omkostninger blir betalt før fristen. Tilsvarende vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsl. § 13 2. ledd b), når en på forhånd avtalt leietid er løpt ut.


TVISTER 
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler, så fremt partene ikke enes om annet. Rett verneting skal være den kommune hvor M.K har sitt hovedkontor.